location

Praktijk voor Mondzorg
Laan van Nieuw Oost-Indië 15, Den Haag, 2593 BJ

location

Openingstijden
Bekijk hier de openingstijden

Maandag: 8.15 - 16.30
Dinsdag: 8:15 - 15:00
Woensdag: 8:15 - 16:30
Donderdag: 8:15 - 12:30
Vrijdag: 8:15 - 15:00
Zaterdag: 8:15 - 15:00

Afspraak maken

Van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur kunt u de tandartspraktijk : 070-3814141 bereiken voor het maken van een afspraak
Afspraken worden in principe bevestigd per mail of met een afsprakenkaartje.

Niet nakomen afspraak

Denkt u er wel aan dat u op uw afspraak komt. Mocht u verhinderd zijn om op uw afspraak te komen dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, kan volgens de wettelijke regels voor de tandheelkunde, de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht, ongeacht wat de reden ook moge zijn. Wij brengen dan € 2,00 per minuut gereserveerde tijd in rekening. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

Eerste bezoek

Na inschrijving in de praktijk wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens het eerste bezoek bij ons maakt u kennis met de tandarts. De tandarts verricht  bij u altijd een algemeen tandheelkundig onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Medische anamnese

U wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw algehele gezondheid. De gezondheidsvragenlijst wordt u van tevoren toegestuurd en dient voorafgaand aan uw eerste bezoek zorgvuldig door u te worden ingevuld. Het is voor ons van groot belang om kennis te nemen van uw eventuele ziekten, afwijkingen, medicijngebruik en leefgewoonten. Zij kunnen van oorslaggevende invloed zijn op de gezondheid van de mond alsmede op het verloop en het resultaat van onderzoek en behandeling. Op de door u verstrekte gegevens zijn de voor tandartsen geldende privacy-regels van toepassing ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De tandarts bespreekt, indien nodig, die lijst met u en gebruikt die ook om meer gerichte vragen te stellen. Meld een verandering in uw gezondheid of medicijn gebruik altijd aan uw tandarts. Als hier sprake van is vragen wij u ook een actueel medicatieoverzicht mee te nemen. Kunt u dan een recente medicatielijst (niet ouder dan 3 maanden) van uw apotheek meenemen.

Tandheelkundige anamnese

De tandarts vraagt u naar de huidige staat van uw gebit en naar uw tandheelkundige voorgeschiedenis. U kunt zelf de gegevens van uw gebit van de vorige tandarts laten opsturen.

Röntgenonderzoek

Indien nodig  maken we enkele foto’s,  zoals  bitewings voor cariësdiagnostiek en indien nodig solofoto’s.

Mondonderzoek

De tandarts verricht onder meer parodontaal onderzoek (onderzoek naar de gezondheidstoestand van het tandvlees en het kaakbot), een algeheel onderzoek van alle weefsel in en rondom de mond en cariësonderzoek (gaatjes). Ook de occlusie (het dichtbijten) en de articulatie (het kauwen)wordt bekeken.

Bij kinderen wordt gekeken naar de ontwikkeling en groei van het wisselgebit. Meestal is alles in orde en is het gewoon een halfjaarlijks of jaarlijks controlebezoek.

Vergeet niet uw legitimatie en uw verzekeringspas mee te nemen.

Het Controlebezoek

Een goed gebit is niet iets vanzelfsprekends. Het behoeft onderhoud. Onderhoud is een onderdeel van goede zelfzorg. Het niet regelmatig komen  en/ of het niet goed overleggen wat we met het onderhoud beogen kan leiden tot vervelende gevolgen.

Wat wordt er tijdens een controle bezoek besproken:

  • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
  • indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;
  • eventueel  alternatieve behandelingsmogelijkheden;
  • en alle gepaard gaande kosten;

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

Verlenen van toestemming (Informed Consent)
Wij behandelen u uitsluitend indien wij tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot het behandelplan. Wettelijk mag u ook alleen behandeld en/of onderzocht worden als u daarvoor toestemming geeft. U beslist zelf of u wel of niet behandeld wilt worden en waarvoor. Dus zonder uw instemming gebeurt er niks! Ook mag u van mening veranderen of alsnog van een behandeling afzien.

Kostenbegroting

Na het eerste onderzoek bij ons kan er een begroting van de te verwachten behandeling worden gemaakt. In de omschrijving van de behandeling maken wij gebruik van de UPT-code (Uniforme Particuliere Tarieven voor Tandartsen). Deze zijn wettelijk vastgesteld door de NZa ( de Nederlandse Zorgautoriteit)www. tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-17614-02). Deze codes kunt u in uw verzekeringspolis terugvinden. U ziet dan aan de hand van deze codes welk deel van onze behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Afhankelijk van uw verzekeringspolis en uw verzekeringsmaatschappij kan het te vergoeden deel aanzienlijk variëren.

Jongeren tot 18 jaar krijgen de behandeling volledig vergoed (uitgezonderd orthodontie en kroon- en brugwerk). Voor medisch-gecompromitteerde en gehandicapte patiënten is het in een aantal gevallen mogelijk volledige vergoeding van de behandeling bij de verzekeraar aan te vragen.

Spoed

Spoedgevallen zijn: onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen tand, of een nabloeding na een tandheelkundige behandeling. Uitgevallen vullingen en losse kronen of bruggen worden niet als spoedgeval beschouwd. De bij ons ingeschreven patiënten kunnen ons dagelijks tussen 8.30 en 10.00 uur bellen. Wij proberen u dezelfde dag nog te helpen. Indien wij  tijdens werkuren niet aanwezig zijn, wordt u verwezen naar een waarnemend collega-tandarts. Buiten normale werkuren wordt u verwezen naar de Tandarts Spoedgevallendienst: 070-3110305.

Vergeet niet uw legitimatie en verzekeringspas mee te nemen als u naar een waarnemend collega wordt verwezen. Voor behandeling buiten de gewone werkuren wordt een toeslag gerekend. U dient contant af te rekenen. Neem voor alle zekerheid € 250,- mee in kleine coupures.